مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

بازدید مسئول امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی از واحد شهید رجایی تربت حیدریه1402.8.17

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه صبح روز چهار شنبه مورخه 17آبان ماه1402 دکتر صفرنژاد مسئول امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از این واحد دانشگاهی بازدید کردند. در ابتدای این بازدید طی برگزاری جلسه ایی در اتاق مدیریت  دکتر عبداله زاده رافی سرپرست واحد در خصوص برنامه ها و کمبود های  رفاهی، ورزشی دانشجویان گزارشی ارائه کردند و در ادامه از قسمت های مختلف دانشگاه و ساختمان شهرک و بویژه سالن غذاخوری و آشپزخانه و سالن در نظرگرفته شده جهت فعالیت های ورزشی دانشجویان بازدید به عمل آمد و در پایان دکتر صفر نژاد در خصوص پیگیری اعتبار تجهیزات ورزشی سالن بدن سازی قول مساعد دادند.


نظرات کاربران